تجهیزات آزمایشگاهی شناساپرتوژن

🔴 کارگاه ها و دوره های آموزشی 🔴

کارگاه آشنایی و کار با دستگاه HPLC

 • شرکت شناساپرتوژن

  ارائه دهنده کلیه کارگاه های علمی و آموزشی
  کار با دستگاه و تجهیزات آزمایشگاهی

کارگاه آشنایی و کار با دستگاه جذب اتمی

 • شرکت شناساپرتوژن

  ارائه دهنده کلیه کارگاه های علمی و آموزشی
  کار با دستگاه و تجهیزات آزمایشگاهی

کارگاه آشنایی و کار با دستگاه ICP

 • شرکت شناساپرتوژن

  ارائه دهنده کلیه کارگاه های علمی و آموزشی
  کار با دستگاه و تجهیزات آزمایشگاهی

کارگاه آشنایی و کار با دستگاه GC

 • شرکت شناساپرتوژن

  ارائه دهنده کلیه کارگاه های علمی و آموزشی
  کار با دستگاه و تجهیزات آزمایشگاهی

کارگاه آشنایی و کار با دستگاه GC/MS

 • شرکت شناساپرتوژن

  ارائه دهنده کلیه کارگاه های علمی و آموزشی
  کار با دستگاه و تجهیزات آزمایشگاهی
بالا