تداخل در طیف سنجی جذب اتمی-بخش هشتم

شناساپرتوژن ۱۴۰۰/۰۳/۰۳

تداخل پیش آمده در طیف سنجی دستگاه جذب اتمی

تداخل پدیده ای است که منجر به تغییر در شدت سیگنال آنالیت در طیف سنجی می شود. تداخل در طیف سنجی جذب اتمی به دو دسته اساسی تقسیم می شود ، یعنی غیر طیفی و طیفی.

تداخل های غیر طیفی بر تشکیل موارد آنالیت تأثیر می گذارد و تداخل طیفی منجر به جذب نور بالاتر به دلیل وجود گونه های جذب کننده غیر از عنصر آنالیت می شود.

تداخل غیر طیفی

  • تداخل ماتریس

هنگامی که یک نمونه چسبناک تر یا دارای کشش سطحی متفاوتی نسبت به استاندارد است ، می تواند منجر به تفاوت در میزان جذب نمونه به دلیل تغییر در کارایی نبولزایی شود. چنین تداخل هایی با مطابقت هر چه بیشتر ترکیب ماتریس استاندارد و نمونه به حداقل می رسند

  • تداخل شیمیایی

اگر یک نمونه شامل گونه ای باشد که با آنالیت ترکیب حرارتی پایدار ایجاد  کند و به دلیل انرژی موجود در شعله کاملاً تجزیه نشده است ، تداخل شیمیایی وجود دارد. عناصر نسوز مانند Ti ، W ، Zr ، Mo و Al ممکن است با اکسیژن ترکیب شده و اکسیدهای پایدار حرارتی را ایجاد کنند. آنالیز این عناصر را می توان در دمای بالاتر شعله با استفاده از اکسید نیتروژن – شعله استیلن به جای استیلن هوا برای تأمین انرژی تفکیک بالاتر انجام داد. به تناوب می توان مقدار اضافی عنصر یا ترکیب دیگری را به عنوان مثال اضافه کرد. کلسیم در حضور فسفات فسفات کلسیم پایدار تولید می کند که باعث کاهش جذب به دلیل یون Ca می شود. اگر بیش از حد لانتانیم اضافه شود ، ترکیب پایدارحرارتی با فسفات تشکیل می شود و جذب کلسیم تحت تأثیر قرار نمی گیرد.

  • تداخل یونیزاسیون

تداخل یونیزاسیون بیشتر در شعله های  داغ دیده می شود. روند تفکیک در تشکیل اتم های حالت پایه متوقف نمی شود. انرژی بیش از حد شعله می تواند منجر به تحریک اتمهای حالت پایه به حالت یونی با از دست دادن الکترونها شود و در نتیجه منجر به حذف اتمهای حالت پایه شود

مشاهده
تصحیح پس زمینه در طیف سنجی جذب اتمی-بخش نهم

در شعله های خنک کننده چنین تداخلاتی با عناصری که به راحتی یونیزه می شود مانند فلزات قلیایی مواجه میشوند. تداخل یونیزاسیون با افزودن مقدار اضافی از عنصری که به راحتی یونیزه می شود از بین میرود که در نتیجه ازایجاد تعداد زیادی الکترون آزاد در شعله  و یونیزاسیون آنالیت ممانعت کرده است. نمک عناصر مانند K ، Rb و Cs معمولاً به عنوان مانع یونیزاسیون استفاده می شود.

تداخل طیفی

تداخل طیفی با وجود یک خط جذب اتمی دیگر یا یک نوار جذب مولکولی نزدیک به خط طیفی  عنصرمورد نظر ایجاد می شود. بیشترین تداخلات طیفی به دلیل آلایندگی مولکولی ازاکسیدها به عناصر دیگر موجود در نمونه است. علت اصلی جذب پس زمینه وجود مولکولهای جدا نشده ماتریس است که دارای طیف جذبی وسیع باند و ذرات جامد بسیار ریز ، قطرات حلال تبخیر نشده یا گونه های مولکولی در شعله هستند که ممکن است نور را در یک منطقه با طول موج گسترده پراکنده کنند. وقتی این نوع جذب غیر اختصاصی با جذب اتمی آنالایت همپوشانی داشته باشد ، جذب پس زمینه رخ می دهد. با اندازه گیری و کسر میزان جذب پس زمینه از جذب کل اندازه گیری شده برای تعیین جذب اتمی واقعی ، این مشکل برطرف می شود.

تداخل ها با استفاده از تکنیک های تصحیح پس زمینه که دربخش بعدی بحث شده اصلاح می شوند.

 

جهت مشاوره و خرید انواع تجهیزات آزمایشگاهی با مشاوران واحد فروش شرکت شناسا پرتوژن ۷۵۳۱۱ – ۰۲۱ در ارتباط باشید.