پرتوژن ۱۴۰۰/۱۱/۲۸

باتوسعه اقتصاد چین ،بهبود مستمر قدرت ملی جامع اجتماعی ،بهبود مستمر استانداردهای زندگی مردم ،مردم توجه بیشتری به تغذیهو سلامت مواد غذایی دارند .تغذیه و سلامت غذا به موضوعی کلیدی در روابط اجتماعی چین تبدیل شده است .در سال های اخیر ،دولت نظارت بر تغذیه و سلامت مواد غذایی را تقویت کرده است ،اما وضعیت هنوز هم وخیم است .افزودنی های غذایی ،آلودگی های شیمیایی و غیره تاثیر شگرفی بر تولید مواد غذایی و سلامتی داشته و سلامت افرادرا به خطر انداخته است .تقویت تشخیص کیفیت غذا راه اصلی برای بهبود کیفیت غذا است .روش های بازرسی خوب می تواندشرکت های تولید مواد غذایی را قادر سازد تا تولید را استاندارد کرده و کیفیت محصول را تضمین کنند .بنابراین ،چگونگی تشخیصدقیق و کارآمد محتوای مواد مضر در غذا ،کانون توجه تشخیص مواد غذایی است .کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC) یک روش تشخیص جدید در سال های اخیر است .دارای مزایای راندمان جداسازی سریع ،انتخاب خوب ،حساسیت تشخیصبالا و اتوماسیون است .اهمیت عملی زیادی دارد و یک راه تشخیص جدید برای اطمینان از ایمنی مواد غذایی ارائه میدهد .این مقاله ویژگی های فناوری تشخیص HPLC را شرح می دهد.

2شرح ایده

برایموادی با فراریت کم ،پایداری حرارتی ضعیف و وزن مولکولی بالا ،کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا به ویژه برای تجزیه و تحلیل هیدروکربن های معطر ،پلیمرها و داروها مناسب است .با استفاده از HPLC در زمینه تشخیص مواد غذایی ،حساسیت تشخیصتا حد زیادی بهبود یافته است .کاربرد کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا در ارزیابی تغذیه و سلامت غذا (Li et al. 2016) بامثال های خاص نشان داده شده است.

2.1کاربرد در تعیین N-nitrosamine

برایبیکن دودی ،تولید کننده معمولا مقدار مشخصی نیترات یا نیتریت را به عنوان یک عامل کروموژنیک غذایی به آن اضافه می کند.تا آنجا که به خود نیترات مربوط می شود ،ضرر آن نسبتا کم است ،اما زمانی که مقدار نیترات خیلی زیاد باشد ،تحت تأثیر کاهشمربوطه به N-nitrosamine کاهش می یابد .این مادهً برای بدن انسان مضر است .مصرف طولانی مدت این ماده باعث بروزبیماری هایی مانند سرطان کبد و سرطان روده بزرگ می شود .روش سنتی برای تعیین N-nitrosamineها ،کروماتوگرافی گازیاست که برای تشخیص N-nitrosamine در تبخیر مواد غذایی استفاده می شود .اما این روش فقط می تواند N-nitrosamines فرار موجود در مواد غذایی را تشخیص دهد ،دقت استراتژی بالا نیست و فرآیند تعیین زمان زیادی طول می کشد.با استفاده از کروماتوگرافی مایع ،زمان تعیین را می توان تا حد زیادی کوتاه کرد.

مشاهده
زردی در نوزادان و دستگاه تست زردی کودکان (دستگاه بیلی روبین متر)

2.2کاربرد در تعیین هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای

هیدروکربنهای آروماتیک چند حلقه ای (PAHs) اغلب در محصولات گوشتی سرخ شده و برشته یافت می شوند .نسبت بنزوپیرن و دی بنزو-بی فنیل (DBR) سرطان زاهای رایج در PAH ها هستند .مصرف طولانی مدت ممکن است منجر به سرطان شود.

366

روشسنتی تعیین ،کروماتوگرافی آلومینا است که زمان زیادی طول می کشد و 01 ساعت طول می کشد .با استفاده از کروماتوگرافیمایع با کارایی بالا ،فرآیند تعیین تنها ده ها دقیقه طول می کشد .شرایط برای تعیین به شرح زیر است: پرکننده مورداستفاده دیالان و سیلیکاژل نازک پوسته با پیوند شیمیایی است و فاز ثابت 5.0% AgNO است.3. هیدروکربن های آروماتیکهتروسیکلیک می توانند با یون های نقره کمپلکس تشکیل دهند که می توانند توسط اتیلن سیانید-n-هگزان شسته شوند.

2.3کاربرد در تعیین آمین های معطر

رنگدانه های مصنوعی بیشتر حاوی آمین های معطر هستند که برای بدن بسیار سمی هستند و می توانند برای مدت طولانی منجربه بیماری هایی مانند سرطان مثانه شوند .به عنوان یک افزودنی ،آمین های معطر مجاز نیستند .بنابراین ،تقویت تشخیص آمینهای معطر مهم است .ستون PermaphaseETH معمولا برای تعیین آمین های آروماتیک و احتراق متانول سیکلوپنتان برایفاز متحرک استفاده می شود .زمان تعیین تنها 5 دقیقه است و روش سنتی تجزیه و تحلیل 05 TLC دقیقه طول می کشد.

2.4کاربرد در تعیین ترکیبات آزو

آمینهای معطر می توانند با فرآورده های گوشتی واکنش داده و ترکیبات آزو را تشکیل دهند ،از جمله p-aminoazobenzene وp-dimethylazobenzene، که سرطان زا بودن آنها نشان داده شده است (Mazzucchelli et al. 2016). به طور کلی ،ستون کروماتوگرافیبرای تعیین ترکیبات آزو می تواند ستون 01-MiropakSI با دی کلرومتان-اتان به عنوان گاز شوینده باشد.

2.5کاربرد در تعیین آفلاتوکسین

آفلاتوکسینتوسط آسپرژیلوسفلاووس در طی تولید مثل تولید می شود .معمولا دًر غذاهای کپک زده مانند بادام زمینی ،ذرت و برنجیافت می شود که ممکن است به آفلاتوکسین آلوده شوند .ساختار آفلاتوکسین ها اشکال مختلفی دارد .هشت نوع آفلاتوکسیناز جمله B، B2، G، G2 و M2 یافت شده است .آفلاتوکسین بسیار سمی است .آزمایشات روی حیوانات نشان داده استکه چندین میکروگرم آفلاتوکسین می تواند باعث ایجاد سرطان کبد شود .آفلاتوکسین ها را می توان با کروماتوگرافی مایع با کاراییبالا با ستون SiI6-X-ll و کلروفرم ایزواکتان به عنوان شوینده تجزیه و تحلیل کرد .چندین ساختار از آفلاتوکسین ها را می تواندر یک زمان شستشو داد و زمان تجزیه و تحلیل کوتاه تر است ،تنها 7 دقیقه.

مشاهده
آنالیز هیدروکربن‌های پلی‌آروماتیک اتحادیه اروپا (EUPAH) با استفاده از دستگاه GC/MS

2.6کاربرد در تعیین رنگدانه ها

رنگدانههای خوراکی را می توان به طور کلی به دو دسته رنگدانه های خوراکی طبیعی و مصنوعی تقسیم کرد که می تواند به طور موثررنگ و رنگ غذا را بهبود بخشد .اگرچه رنگدانه ها می توانند تا حدی اشتهای افراد را تحریک کنند ،اما می توانند به سلامت انساننیز آسیب برسانند .تشخیص موثر رنگدانه های غذایی با HPLC قابل دستیابی است .متداول ترین روش های تشخیص ،روشHPLC-UVD و روش جداسازی ستون C18 می باشد.

2.7کاربرد در تعیین مواد نگهدارنده

نگهدارندهها ترکیبات شیمیایی مصنوعی یا طبیعی هستند که به طور گسترده در داروها ،رنگدانه ها ،مواد غذایی و نمونه های بیولوژیکیاستفاده می شوند .آنها می توانند به طور موثر رشد میکروارگانیسم ها را به تاخیر بیندازند و از فساد ناشی از تغییرات شیمیاییجلوگیری کنند .با کمک فناوری کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا R، می توان اسید پروپیونیک ،دهیدرواستیک اسید ،CA (اسیدسوربیک)، BA (اسید بنزوئیک) در غذا را به طور موثر تشخیص داد و سیکلامات ،BA، CA و غیره را نیز می توان با روش سریUVD-R1D.

2.8کاربرد در تعیین کربوهیدرات ها

کربوهیدراتها در تعیین مواد مغذی استفاده می شوند .معمولا شًکر پرمصرف ترین جزء در غذا است .در فرآیند تشخیص قند ،HPLC از حساسیت بسیار بالایی برخوردار است که می تواند به طور موثری اشکالات نتایج نادرست استخراج و تعیین قند را برطرفکند .انواع و محتویات الیگوساکاریدها و مونوساکاریدهای محلول در آب در نمونه ها را می توان با روش های کروماتوگرافیمایع-پراکندگی تبخیری نور (ELSD) و انتشار نور واگرا مبتنی بر سیالیت (FLED) شناسایی کرد.

2.9کاربرد در تعیین ویتامین

ویتامین یکی از مهم ترین مواد آلی در انسان است که می تواند نقش بسیار خوبی در حفظ سلامت انسان داشته باشد .اگر بدن انسانفاقد ویتامین خاصی باشد ،به احتمال زیاد باعث اختلال در عملکرد فیزیولوژیکی و در نتیجه یک سری بیماری ها می شود .

ویتامینB1 و ویتامین B2 را می توان به طور موثر با کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا شناسایی کرد .ستون UBondpak C18، متانول:آب = 04: 06 (V / V) به عنوان فاز متحرک ،نرخ جریان کنترل شده در 8.0 میلی لیتر در دقیقه ،در فرآیند تشخیص انتخابمی شوند .آشکارساز فلورسانس برای تشخیص محتوای ویتامین B1 و ویتامین B2 استفاده می شود .این روش صرفه جوییدر زمان ،ساده و کاربردهای بسیار وسیعی دارد . تشخیص اسیدهای آمینه آمینو اسیدها مواد اساسی ضروری در بقا و نمو موجودات هستند و اجزای آنزیم ها و پروتئین ها هستند.

2.10کاربرد در تعیین بقایای آفت کش ها

مشاهده
محدوده‌ کاربرد دستگاه جذب‌ اتمی و عناصر قابل اندازه‌گیری با جذب اتمی (AAS)

با بهبود استانداردهای زندگی مردم ،الزامات بالاتری برای کیفیت و بازده محصولات کشاورزی مطرح می شود .با این حال ،در فرآیند رشد کشاورزی ،انواع آفت کش ها و مواد شیمیایی آلی به طور گسترده مورد استفاده قرار گرفته اند .در حالی که رشد محصولرا افزایش می دهند ،آنها روی محصولات نیز باقی می مانند .اگر وارد بدن انسان شوند ،وقتی به غلظت معینی برسند ،برسلامت انسان تأثیر خواهند گذاشت

2.11کاربرد در تعیین باقیمانده داروی دامپزشکی

داروهای دامپزشکی پس از استفاده برای غذا و حیوانات در حیوانات باقی می مانند که منجر به گنجاندن بقایای ناخالصی مربوط به داروهای دامپزشکی در هر بخشی از محصولات حیوانی یا متابولیت ها می شود .باقیمانده های رایج داروهای دامپزشکی شاملآنتی بیوتیک های مصنوعی ،آنتی بیوتیک ها ،محرک های رشد ،ضد انگلی و حشره کش ها هستند .آنتی بیوتیک ها و آنتی بیوتیکها داروهای رایج دامپزشکی هستند .در این زمان ،بقایای داروهای دامپزشکی را می توان با فناوری تشخیص کروماتوگرافی مایع-فلورسانس با کارایی بالا شناسایی کرد تا از آسیب به بدن انسان ناشی از بقایای داروهای دامپزشکی جلوگیری شود.

3نتیجه

باپشتیبانی زیست شناسی مدرن و فناوری اطلاعات شبکه محقق می شود .اکثر فرآیندها نیازی به مراحل پیش تصفیه و فرآوری ندارند،که تا حد زیادی راحتی تشخیص و کارایی تشخیص مواد غذایی را بهبود می بخشد .به خصوص برای ترکیبات یونی با فرار کم و پایداری حرارتی ضعیف ،اثر تشخیص بهتر است ،که می تواند به طور موثر سلامت تغذیه ای غذا را ارزیابی کند HPLC یک روش تحلیلی مدرن است که مزایای ستون کروماتوگرافی و کروماتوگرافی گازی را جذب می کند .این دارای حساسیت بالا ،کاربرد گسترده و راندمان تشخیص بالا است .اساسا ًمی تواند تمام محتویات تشخیص ایمنی مواد غذایی فعلی را تشخیص دهد.

4.بحث

باتوجه روزافزون مردم به ایمنی مواد غذایی ،تغذیه و سلامت مواد غذایی به دغدغه اصلی جامعه ما تبدیل شده است .تقویت تشخیصتغذیه و سلامت غذا راه اصلی برای بهبود کیفیت غذا است .روش های بازرسی خوب می تواند شرکت های تولید مواد غذاییرا قادر سازد تا تولید را استاندارد کرده و کیفیت محصول را تضمین کنند .HPLC دارای مزایای جداسازی سریع ،حساسیت بالاو تشخیص سریع است .می توان از آن در زمینه تشخیص مواد غذایی استفاده کرد .این می تواند به سرعت و با دقت بقایای ردیابیو مواد ردیابی را در مواد غذایی تعیین کند و به طور موثر ایمنی مواد غذایی را تضمین کند.

بدون دیدگاه
اشتراک گذاری
اشتراک‌گذاری
با استفاده از روش‌های زیر می‌توانید این صفحه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.